Tag: #สอบก.พ. #สอบราชการ

สอบ ก.พ. เดือนพฤษภาคม ปี 2566

Posted on by E-Commerce

สำนักงาน ก.พ. ประกาศแจ้งวัน เวลา ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-exam) เดือนพฤษภาคม ปี 2566 ดังนี้ รอบการสอบที่ 15 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 – 17.30 น. รอบการสอบที่ 16 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. รอบการสอบที่ 17 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 – 17.30 น. รอบการสอบที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 […]

Read More

สอบ ก.พ. เดือนพฤษภาคม ปี 2566

Posted on by E-Commerce

สำนักงาน ก.พ. ประกาศแจ้งวัน เวลา ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-exam) เดือนพฤษภาคม ปี 2566 ดังนี้ รอบการสอบที่ 13 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 – 17.30 น. รอบการสอบที่ 14 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 – 17.30 น. รอบการสอบที่ 15 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 – 17.30 น. รอบการสอบที่ 16 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 […]

Read More

สอบ ก.พ. เดือนเมษายน ปี 2566

Posted on by E-Commerce

สำนักงาน ก.พ. ประกาศแจ้งวัน เวลา ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-exam) เดือนเมษายน ปี 2566 ดังนี้ รอบการสอบที่ 8 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.30 – 17.30 น. รอบการสอบที่ 9 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. รอบการสอบที่ 10 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 14.30 – 17.30 น. รอบการสอบที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 […]

Read More